سوالات جغرافیایی

بسمه الله  الرحمن الرحیم

«جغرافیای عمومی پیش دانشگاهی »

۱-  مهمترین عناصر اقلیمی را نام برده دو مورد را توضیح دهید؟۲نمره

۲- تقسیم بندی اقلیمی جهان را با ذکر ویژگیهای آن  توضیح دهید؟٢نمره

٣- بادهایی که بر اثر اختلاف درجه حرارت بین سطح زمین و دریا بوجود می آیند چه نام دارند ؟۵/٠نمره

الف ) باد تجاری                    ب)باد غربی                             ج)باد موسمی                            د)باد در 

۴ – در کدام منطقه از کره زمین سرمای شدید در زمستان و هوای معتدل در تابستان حکمفرماست؟۵/٠نمره

الف )اقلیم گرم و خشک بیابانی                                         ب) اقلیم کوهستانی و برفی 

ج) اقلیم قطبی                                                                    د)   اقلیم معتدل مرطوب

۵-باران در تمام فصول سال ویژگی کدام منطقه از ایران می باشد؟5/0نمره

الف)نواحی کرانه جنوبی دریای خزر ب)کوهستانهای غربی ایران ج)فلات مرکزی ایران د)کرانه های شمالی خلیج فارس

۶-سیستم های باز و بسته را تعریف کرده و از هر کدام یک مثال بزنید؟٢نمره

٧- تحلیل کنید پسخوراند منفی و مثبت چه اثراتی بر سیستم ها دارند؟٢نمره

٨- جغرافی دانان با توجه به امکانات ناحیه چه وظیفه ای دارند و جغرافیای کاربردی چه نقشی را بر عهده می گیرد؟٢نمره

٩-هدف از آمایش سرزمین .........................................................................................................................می باشد.١نمره

١٠- مکان ٬بستر طرح ...................... که در دانش جغرافیا اهمیت بسیار دارد؟5/0نمره

١١- محدوده قلمرو و مرزهای یک دولت که شامل خشکی ها  آبها  فضای بالا آب ها خشکی و پدیده های اعماق زمین ............................... نام دارد؟۵/.٠نمره

١٢- مراحل آمایش سرزمین در جوامع صنعتی غربی را نام ببرید؟۵.١نمره

١٣- روند تخریب محیط زیست در ایران چگونه است  توضیح دهید؟١نمره

١۴- چهار روش شناخت جغرافیای شامل شناخت تکوینی  ساختاری  کارگری  و آینده نگر را توضیح دهید؟٢نمره

١۵- چرا در جغرافیا مشاهده مستقیم پدیده ها اهمیت دارد و چرا لازم است در برخی مطالعات از مدل استفاده کنیم؟٢نمره

 

«با آرزوی موفقیت »

/ 0 نظر / 15 بازدید