جزوه جغرافیای پیش دانشگاهی

جزوه جغرافیای پیش دانشگاهی درس نهم

درس نهم

 از کل آبهای موجود کره ی زمین تنها 2 % درصد آن برای مصارف شرب و کشاورزی است.

منابع آب و خاک قابل دسترس برای بهره برداری انسان ها بسیار محدود است . جالب است بدانیم که از همین مقدار اراضی  و منابع محدود هم بهره برداری مناسبی صورت نمی گیرد.

-          مخاطرات پیرامون کره ی زمین :

1.بحران منابع آب 2. کاهش ضخامت لایه ازن 3.بیابان زایی 4.افزایش روند فرسایش خاک ها 5.گرسنگی مزمن 6.انفجار جمعیت 7. جنگل زدایی 8.نابودی گونه های گیاهی و جانوری

- لازم است ؛ منابع خشکی و آبها را زیر عنوان منابع طبیعی سرزمین مطالعه کنیم . در این ارتباط مدیریت محیط به کمک علم جغرافیا ، برنامه ریزی مکان ها را برای شناخت توان آن محیط انجام می دهد.

-          روند تخریب محیط زیست در ایران به چه صورتی است؟

پاسخ:متأسفانه روند تخریب محیط زیست در ایران نیز شدید است ؛ به طوری که اگر این روند ادامه یابد ، طی بیست سال آینده حدود 30 میلیون هکتار از زمین های قابل کشت کشور ما به علت فرسایش خاک غیر قابل استفاده خواهد شد.

این میزان در حدود مساحت همه ی زمین های حاصل خیز کشور است .

-          جغرافی دانان برای استفاده از توان های محیطی چگونه برنامه ریزی می کنند ؟

1.      جغرافی دانان برای استفاده از سرزمین ، ابتدا ویژگی های آن را دقیقا بررسی کرده و به نقش عوامل طبیعی توجه می کنند.

2.      جغرافی دانان همچنین معیارهای مناسب برای فعالیت های کشاورزی ، مکان یابی شهرها ، جاده ها، مکان گزینی بندرها و کارخانه ها را مشخص می کنند و سپس به برنامه ریزی درباره ی چگونگی استقرار نیروگاه ها و فعالیت های گردشگری و ... می پردازند.

-          در جغرافیا ، مدیریت محیط مبتنی بر شناسایی و برنامه ریزی متناسب با قابلیت های مناطق مختلف است.

-          محیط زیست مجموعه بسیار بزرگ و پیچیده ای از اجزاء و عوامل گوناگون است که بر اثر تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده ی سطح زمین شکل گرفته است .

-          در برنامه ریزی های محیطی از سطح ملی (مانند برنامه ریزی برای یک محیط گردشگری کوچک یا استخراج عوامل مؤثر در مکان گزینی یک کارخانه ی صنعتی ) تا ملی (مانند آمایش سرزمین ) نقش عمده ای را داشته باشد.

-          بدون شک مؤثرترین و مهم ترین عامل تغییرات زیست محیطی ، خود انسان ها هستند ، آنها برای تداوم زندگی خویش مجموعه ای از فعالیت ها را انجام می دهند که به تخریب محیط زیست می انجامد.

-          مدیریت محیط زیست ؛ مجموعه ی برنامه ریزی ها یی است که فعالیت های انسانی را برای استفاده بهتر از محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی ساماندهی می کند.

-          دانش جغرافیا به عنوان علم مطالعه ی رابطه متقابل انسان و محیط می تواند در مدیریت محیط نقش مؤثری را داشته باشد (مدیریت جغرافیایی محیط زیست ) . از این رو ، جغرافیا و مدیریت محیط رابطه ای تنگاتنگ دارند.

هدف از مدیریت جغرافیایی محیط زیست چیست ؟

- هدف « مدیریت جغرافیایی محیط زیست » حفاظت و. بهره برداری از منابع طبیعی ، بدون برهم زدن تعادل محیط ، به منظور بهبود زندگی انسان ها ست . در واقع ، در مدیریت محیط زیست، کنش و واکنش میان عوامل زیستی (انسان ، جانوران و گیاهان ) و مکان های جغرافیایی (شهرها ، روستا ها و سواحل) سبب آن می شود که جغرافیا و مدیریت محیط زیست در حفظ تعادل انسان و محیط نقش آفرین باشند.

- دانش جغرافیا به تبین چگونگی رابطه ی انسان و محیط به عنوان مهم ترین مسئله در محیط زیست می پردازد.

- جغرافیا زیر بنای برنامه ریزی ها ست .

جغرافی دانان پژوهش تجزیه و تحلیل و تفسیر پدیده های مختلف محیط طبیعی سطح زمین / جامعه / پراکندگی و توزیع مکانی فعالیت های انسانی / کنش های جامعه و محیط زیست / و... می پردازند.

- با شناخت علمی که از قوانین محیط طبیعی  و جریان های اجتماعی دارند ، می توانند راه حل های مناسبی برای سازماندهی مطلوب سرزمین و مدیریت محیط ارائه دهند.

- جغرافیای کاربردی به کاربرد عملی تحقیقات جغرافیایی در رفع نیازهای ملی،اجتماعی،اقتصادی و نظامی می پردازد  

1-جغرافی دان وظیفه دارد با توجه به امکانات ناحیه  در توزیع هماهنگ برنامه های عمرانی در محیط گام بردارد تا توسعه ای متعادل و متناسب با ظرفیت مکانی،اقتصادی و انسانی قلمرو های مختلف ناحیه-اعم از شهر و روستا- تحقّق پذیرد.

2. بدون شک جغرافیای کاربردی توانهای محیطی جغرافیایی و توانمندی های انسان رادر مقابل محیط و  ارزیابی می کند و ضمن تحلیل سیستم های طبیعی و انسانی و مناسبات آنها به پیوند عوامل انسانی و طبیعت بها می دهد.

- جغرافیا و آمایش سرزمین

1-کلمه ی آمایش از مصدر آمودن به معنای  آمیختن،درهم ریختن،آراستن و نظم دادن است.

2-در واقع، آمایش سرزمین ترکیبی از رشته های مختلف علوم انسانی (انسانی،تجربی و فنی) است که با مشارکت منطقی  و شیوه ای هماهنگ به سازماندهی سرزمین می پردازد .

- سرزمین محدوده ی قلمرو و مرزهای یک دولت شامل خشکی ها،آب ها،فضای بالای آب ها و خشکی ها و پدیده های اعماق زمین است.

- آمایش سرزمین برنامه ای است که به تنظیم رابطه ی انسان و فضا و فعالیت های انسان می پردازد و هدف آن بهره برداری منطقی از همه ی امکانات ، برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع است . این برنامه ، بر اساس ارزش های اعتقادی با توجه به سوابق فرهنگی و ابزار علم و تجربه در طول زمان شکل می گیرد.

-جغرافیا به ویژه جغرافیای کاربردی از مهمترین رشته های علمی است که می تواند در زمینه ی آمایش سرزمین نقش مهمی داشته باشد.

- هدف طرح آمایش سرزمین عبارتست از: توزیع متناسب جمعیت و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در فضای محلی ،منطقه ای و بین المللی است.

- هدف آمایش سرزمین ، سازماندهی مطلوب فضا به منظور رسیدن به توسعه ی پایدار است .

نمودار رابطه ی جغرافیا و آمایش سرزمین

                   

- مکان، بستر طرح آمایش سرزمین است که در دانش جغرافیا اهمیت بسیار دارد.

- جغرافیا با شناخت و ارزیابی منابع و آمایش سرزمین با ساماندهی مکان ها در ارتباط نزدیک با هم قرار دارند .

تاریخچه ی پیدایش آمایش سرزمین در اروپا

- پس از وقوع جنگ جهانی دوم و بروز وقایع سیاسی و نظامی و زیست محیطی (بمباران شهرها،روستاها،مزارع و ...) ، کشورهای صنعتی غرب به استفاده ی بهتر از سرزمین و توان های آن توجه کردند.چنین مسئله ای مقدمه ی طرح آمایش سرزمین در اروپا شد .

- امروزه جوامع صنعتی غرب در زمینه ی آمایش سرزمین پیشرفت زیادی کرده -اند که مراحل آن به طور خلاصه عبارتست از :

1-گرد آوری اطلاعات مرتبط با سرزمین 2-تجزیه و تحلیل اطلاعات سرزمینی  3- تهیه ی نقشه های آمایش سرزمین و برنامه ریزی برای اجرای آن

- برای یک پارچه سازی الگوهای توسعه ،منشور آمایش سرزمین اروپا چهار هدف اساسی را مورد توجه قرار داده است که عبارتند از:

1- تقویت توسعه ی متوازن اجتماعی و اقتصادی مناطق             2-افزایش کیفیت سطح زندگی شهروندان

3-بهره برداری آگاهانه و مسئولانه از منابع طبیعی و حفاظت آن   4-استفاده ی عاقلانه از فضا های ملی و قاره ای

- آمایش سرزمین در اروپا در سطوح مختلف عبارتند از :

1-در سطح محلی (آمایش توان های محلی ) 2-در سطح منطقه ای (آمایش توان های منطقه )مانند: منطقه ی ساحلی

3- در سطح ملی (آمایش توان های ملی )  4-در سطح قاره (هماهنگی موضوعات آمایش کشورهای مختلف ).

- در حال حاضر ، آمایش سرزمین ، در اروپا بر محو رهایی استوار است که عبارتند از :

1- مشارکت مردم  2- هماهنگی بخش های مختلف جامعه و نیز فرهنگ   3- منافع مشترک کلیه ی کشورهای قاره اروپا  

- آمایش سرزمین در ایران

 با توجه به وسعت،تنوع،پراکندگی،توان های محیطی،نیروی انسانی متنوع در کشور ایران، پرداختن به آمایش سرزمین امری ضروری است.

تاریخچه پیداش آمایش سرزمین در ایران

- تفکر برنامه ریزی آمایش سرزمین در ایران به اواسط دهه ی1340 بر می گردد.

- در سال 1345 گزارش با عنوان « مسئله ی افزایش جمعیت شهر تهران و نکات پیرامون عمران کشوری» انتشار یافت.

از اواخر همین دهه ، مذاکرات ایران و فرانسه در مورد آمایش سرزمین مطرح شد.

- برای درک بهتر جایگاه آمایش سرزمین در کشور ایران ، ابتدا باید تاریخ سازمان یابی فضایی را مرور کنیم .

- سازمان یابی فضایی در ایران تا انقلاب اسلامی به سه مرحله تقسیم می شود:

مرحله ی اول

1-این مرحله شامل کلیه ی مناطق کشور است.

2- از نظر زمانی تا اواسط حکومت محمد رضا شاه را در بر می گیرد .

3- در این مرحله ، شکل گیری فضایی به طور کلی بدون برنامه و بدون مطالعات کارشناسی صورت می گرفت.

4-برنامه ریزی شهری و روستایی به مفهوم کنونی آن وجود نداشت.

5-لزوم برنامه ریزی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی محسوس نبود.

مرحله ی دوم

1-این مرحله از اواسط سلطنت رضا شاه تا اوایل برنامه ی عمرانی پنجم (1356-1353) ادامه داشت.

2- در این زمان ، دست اندرکاران هنوز به لزوم برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی  پی نبرده بودند.

3-همچنین به دلیل توسعه نیافتگی ، فقط معدودی از مناطق کشور رشدی بدون برنامه داشتند.

4- برنامه های اول تا چهارم هم به توسعه ی کشور کمک چندانی نکرد .

5- در اوایل برنامه ی پنجم و هم زمان با افزایش بهای نفت ، ضرورت برنامه ریزی های فضایی آشکار شد.

مرحله ی سوم

1-این مرحله در پاسخ به مشکلات برنامه ریزی  دوره قبل (نظیر:تمرکز شدید جمعیت/فعالیت ها/سرمایه ها در تهران و همچنین مشکلات اجتماعی ناشی از آن) آغاز شد.

2- در مرحله ی سوم ، لزوم سازماندهی فضایی احساس شد و یکی از بخش های سه گانه ی اصلی برنامه ششم (1364-1357) به برنامه ریزی کالبدی و فضایی اختصاص یافت.

3-به علاوه، طرح آمایش سرزمین به عنوان ابزار توسعه ی فضایی کشور مطرح شد.

آمایش سرزمین پس از انقلاب اسلامی

- در اوایل دهه ی 1360 بار دیگر به ضرورت آمایش سرزمین توجه شد و مرحله ی اول مطالعات آن بین سال های 1364- 1362 انجام پذیرفت.

- قانون اجرای اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده ی واحده- دولت مکلف است تا دو سال پس از تصویب این قانون و در اجرای اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور :

1- رفع هر گونه تبعیض در استفاده ی مناطق (کشوری و شهرستان ) مختلف کشور از منابع طبیعی و سرمایه های ملی

2- فراهم کردن زمینه رشد همه ی مناطق (استان و شهرستان ها ) متناسب با استعداد ها و حفظ رقابت سازنده.

3- توزیع مناسب فعالیت های اقتصادی در مناطق (استان ها و شهرستان های) مختلف کشور.

4- استفاده ی بهتر از فعالیت ها و مزیت های نسبی ، در راستای نقش منطقه ای و بین المللی کشور.

سطوح آمایش سرزمین

در فرآیند کلی ، آمایش سرزمین در سه سطح انجام می پذیرد که عبارتند از :

1- تهیه  ی طرح کلان ملی 2- آمایش در سطح منطقه ای 3- تهیه ی برنامه های توسعه و آینده نگر

1- تهیه ی طرح کلان ملی

   این طرح چارچوبی کلان برای اقدامات مربوط به سرزمین است.

   براساس این طرح فعالیت های بخش های کشاورزی، صنایع و بازرگانی و خدمات کشور شناسایی و خط مشی های آینده برای برنامه های توسعه ملی مشخص می شود.

2-آمایش در سطح منطقه ای

  این مرحله ، شناسایی و ارزیابی محیطی،اقتصادی،اجتماعی  و فرهنگی  و تهیه ی طرح آمایش آنها براساس اهداف مورد نظر در مرحله ی قبلی است .

- پس از تهیه ی طرح کلان ملی ، با توجه به این که مناطق جغرافیایی از توان ها و قابلیت های متفاوتی برخوردارند، در هرمنطقه، برنامه آمایش همان منطقه تهیه می شود.

- نقشه های لازم برای ارزیابی توان محیط زیست یک منطقه عبارتند از :

 1-نقشه ی اقلیم 2- نقشه ی هیدرولوژی (آبهای سطحی و زیر زمینی) 3- نقشه های ناهمواری های سطح زمین (ژئومورفولوژی) 4-خاک 5-نقشه ی پراکنش گیاهی و جانوری

- با استفاده  از نقشه ها می توان واحدهای زیست محیطی مشابه را شناسایی کرد و سپس به برنامه ریزی و آمایش آنها

پرداخت کرد.

3-تهیه ی برنامه های توسعه و آینده نگری

   1.پس از تعیین برنامه های ملی و شناسایی توان های محیطی مناطق طرح های کاربردی جنبه ی عملیاتی به خود می گیرند.

  2. در این مرحله هماهنگی ارگان ها و نهادها با پروژه ها و طرح های آمایشی بسیار اهمیت دارد.

در برنامه های آمایش همواره باید آینده نگری مورد توجه باشد :

 مثال :با توجه به رشد جمعیت در یک منطقه و توسعه ی اقتصادی آن ، محدودیت شبکه های ارتباطی و توسعه ی حمل و نقل برای سال های آینده باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.

- آمایش سرزمین در واقع مهم ترین برنامه ی جامع توسعه ملی است.

- در آمایش سرزمین توان ها و محدودیت های مناطق مختلف جغرافیایی برای توسعه ی ملی و پایدار مورد ارزیابی و توجه قرار می گیرند.

- با توجه به برنامه های کلان ملی آمایش ، برنامه ریزی و توسعه ی مناطق از اعتبار زیادی برخوردار است.

- مطالعات جغرافیایی به تهیه ی برنامه ی آمایش سرزمین بسیار کمک می کند.

1.در سال های اخیر ، نهادهای اصلی حکومت جمهوری اسلامی بر این مسئله تأکید کرده اند که توسعه ی بدون برنامه برنامه مناطق باید مهار شود و هرگونه توسعه مبتنی بر اصول آمایش سرزمینی می باشد.

2.در اوایل سال 1387 در سیاست های کلان برنامه ی پنج ساله ی سوم بر چارچوب هایی به عنوان «اصول کلی آمایشی سرزمینی کشور»  تأکید شد که از این چهارچوب ها عبارتند از:

1- ملاحظات امنیتی و دفاعی 2-وحدت و یکپارچگی   3- حفاظت محیط زیست و احیای آن   4- کارایی بازدهی اقتصادی  5- گسترش عدالت اجتماعی  6-حفظ هویّت اسلامی و فرهنگی

توجه: با مطالعات و بررسی های لازم و ملاحظه ی میزان سرمایه گذاری های انجام شده در سال های گذشته و شاخص های توسعه یافتگی مناطق (استان ها و شهرستان ها) طرح آمایش سرزمین (توزیع متناسب جمعیت و فعالیت های اقتصادی در فضای ملی) را تهیه و اقدامات قانونی لازم را برای اجرای آن از آغاز سال 1383 به عمل آورد.

 

سوالات تستی درس نهم

1) چقدر از مساحت کل خشکی­های کره­ی زمین به عنوان منابع تولید کننده در اختیار انسان قرار گرفته است؟

1)                             2)                             3)                             4)

2- از کل آب­های موجود کره­ی زمین چند درصد آن برای مصارف شرب و کشاورزی استفاده می­شود؟

1) یک درصد                   2) دو درصد                     3) سه درصد                    4) پنج درصد

3- در حال حاضر حدود چند درصد از کل زمین­های زراعی جهان با اقدامات نادرست ساکنان آن نابوده شده است؟

1) 16 درصد                   2) 25 درصد                   3) 47 درصد                   4) 8 درصد

4- از مخاطرات و تهدیدات زیست محیطی محسوب نمی­شود؟

1) تخریب جنگل­ها             2) بیابان­زایی                    3) تنوع زیستی     4) افزایش آلودگی­ها

5- با توجه به روند فعلی، طی بیست سال آینده چقدر از زمین­های قابل کشت کشور ما به علت فرسایش خاک از بین خواهد رفت؟

1) سی میلیون هکتار           2) نود میلیون هکتار           3) صدوپنج میلیون هکتار 4) ده میلیون هکتار

6- سهم تخریب مراتع و تخریب اراضی کشاورزی در روند بیابان­زایی ایران به ترتیب چند درصد است؟

1) ده ـ بیست و شش                                                2) چهل و شش ـ یازده

3) بیست و شش ـ هفت                                4) هفت ـ ده

7- بالاترین میزان اتلاف آب در کدام بخش است؟

1) کشاورزی                    2) صنایع                        3) معادن                         4) خانگی

8- از آن­جا که استفاده­ی نادرست از منابع طبیعی محدود به خشکی­ها و منابع خاک نمی­شود برای استفاده بهینه از منابع خشکی و آب­ها، آن­ها را تحت چه عنوانی مورد مطالعه قرار می­دهیم؟

1) منابع زیستی و غیرزیستی                                     2) طبیعی و انسانی

3) منابع طبیعی                                         4) سیستم­های حیاتی

9- کدام مورد با کمک علم جغرافیا برنامه­ریزی مکان­ها را با استفاده از توان­ها آن­ها برعهده دارد؟

1) مدیریت محیط   2) سنجش از دور   3) G.P.S                       4) اقلیم شناسی

10- جغرافی­دانان برای استفاده­ی بهینه ابتدا به نقش کدام عوامل توجه می­کنند؟

1) اقتصادی                     2) اجتماعی                      3) انسانی                        4) طبیعی

11- مشکلات زیست محیطی پیرامون ما سبب شده که در مدیریت و برنامه­ریزی باید به نقش کدام عوامل توجه بیشتری داشته باشیم؟

1) پردازش داده­ها   2) مکان و محیط جغرافیایی 3) فرضیه­ها         4) آمایش زمین

12- پیامد بی­توجهی به بُعد مکانی تصمیم­گیری­ها چیست؟

1) افزایش نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی      2) برهم خوردن تعادل منطقه­ای

3) از بین رفتن نگرش سیستمی                      4) موارد 1 و 2

13- پراکندگی قطب­های صنعتی و همچنین وضعیت الگوهای توسعه در کشور ما چگونه است؟

1) نامتوازن ـ نامتجانس                                2) متوازن ـ نامتجانس

3) نامتوازن ـ متجانس                                              4) متوازن ـ متجانس

14- در جغرافیا مدیریت محیط مبتنی­بر چیست؟

1) استفاده از منابع اقتصادی و اجتماعی

2) تمرکز صنایع

3) شناسایی و برنامه­ریزی متناسب با قابلیت­های مناطق

4) بهره­برداری آگاهانه و مسئولانه از منابع طبیعی و حفاظت از آن

15- مؤثرترین و مهم­ترین عامل تغییرات زیست محیطی چیست؟

1) فرسایش                      2) انسان                         3) گرم شدن زمین 4) تغییرات آب و هوا

16- بهترین شیوه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست چیست؟

1) مدیریت محیط زیست                              2) تجزیه و تحلیل فضایی

3) ترکیب و پردازش داده­ها                           4) انطباق نقشه­ها با سایر اطلاعات

17- مجموعه برنامه­هایی که فعالیت­های انسانی را برای استفاده بهینه از محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی سازمان­دهی می­کند؟

1) مدیریت فعالیت­های انسانی                                    2) مدیریت راهبردی

3) مدیریت محیط زیست                              4) P.G.S

18- کدام یک از اهداف مدیریت جغرافیایی محیط زیست محسوب نمی­شود؟

1) حفاظت و بهره­برداری از منابع طبیعی

2) به منظور بهبود زندگی انسان­ها

3) بدون بر هم خوردن تعادل محیط

4) بررسی پراکندگی و توزیع مکانی فعالیت­های انسانی

19- مهمترین مسأله در مدیریت محیط زیست چیست؟

1) بررسی منابع اکولوژیک و اقتصادی

2) رابطه انسان و محیط

3) تجزیه و تحلیل و تفسیر پدیده­های مختلف محیط طبیعی

4) بررسی کنش­های جامعه و محیط زیست

20- زیربنای برنامه­ریزی­هاست:

1) سیستم اطلاعات جغرافیایی                                    2) سنجش از دور

3) پردازش داده­ها                                       4) جغرافیا

21- از ویژگی­های جغرافیایی کاربردی محسوب نمی­شود؟

1) ارزیابی توان­های فضای جغرافیایی و توان­مندی­های انسان در غلبه بر محیط

2) برعهده داشتن کاربرد عملی تحقیقات جغرافیایی در برآوردن نیازهای ملی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی

3) تحلیل سیستم­های طبیعی و انسانی برای بررسی مناسبات میان آنها

4) فراهم نمودن امکانات تهیه نقشه­های پوششی کشوری و منطقه­ای

22- جغرافیای کاربردی برای دستیابی به چگونگی روابط جغرافیایی به کدام عامل بیشتر بها می­دهد؟

1) ترکیب و پردازش داده­ها                           2) تجزیه و تحلیل فضایی

3) پیوند عوامل انسانی و طبیعت                     4) مدل سازی

23- کلمه­ی آمایش به معنای چیست؟

1) به اجرا درآوردن            2) آراستن و نظم دادن         3) الگو               4) همانندسازی

24- برنامه­ای است که به تنظیم رابطه­ی بین انسان و فضا و فعالیت­های انسان به منظور بهره­برداری منطقی از تمام امکانات برای بهبود وضعیت انسان به منظور بهره­برداری منطقی از تمام امکانات برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع و براساس ارزش­های اعتقادی با توجه به سوابق فرهنگی و ابزار علم و تجزیه در طول زمان می­پردازد؟

1) آمایش سرزمین   2) سنجش از دور    3) مدیریت محیط               4) آموزش تفاهم بین­المللی

25- جغرافیا و به ویژه جغرافیای .... از مهمترین رشته­هایی است که می­تواند در زمینه­ی آمایش نقش مهمی داشته باشد؟

1) اقتصادی                     2) طبیعی            3) کاربردی                     4) جمعیت

26- از عناصر مشترک جغرافیا و آمایش زمین محسوب نمی­شود؟

1) انسان                         2) فعالیت اقتصادی و اجتماعی           3) فضا   4) آموزش

27- هدف آمایش سرزمین سازماندهی مطلوب فضا به منظور رسیدن به ... است.

1) تفاهم بین­المللی                          2) تحلیل­های جدید فضایی

3) توسعه پایدار                             4) رفاه اقتصادی و اجتماعی

28) هدف طرح آمایش سرزمین ... جمعیت و فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی است؟

1) افزایش                        2) کاهش             3) توزیع مناسب    4) شناخت و ارزیابی

29- اصول آمایش سرزمین ابتدا در کجا رایج شد؟

1) شرق دور                    2) خاورمیانه        3) ایالات متحده     4) اروپای غربی

30- از چه زمانی کشورهای صنعتی غرب به استفاده بهینه از سرزمین و توان­های آن توجه کرده­اند؟

1) انقلاب صنعتی                          2) پس از وقوع جنگ جهانی دوم

3) اوایل قرن بیستم                                     4) پایان جنگ سرد

31- دومین مرحله در زمینه­ی آمایش سرزمین چیست؟

1) گردآوری اطلاعات                                 2) تهیه نقشه­های آمایش

3) برنامه­ریزی                             4) تجزیه و تحلیل اطلاعات سرزمینی

32- در حال حاضر شورای آمایش سرزمین اروپا، آمایش سرزمینی این قاره را در کدام یک از زمینه­های زیر مشخص کرده است؟

1) حمل و نقل                                           2) محیط زیست

3) برنامه­ریزی­های محلی و منقطه­ای   4) همه موارد

33- کدام یک جزء اهداف اساسی منشور آمایش سرزمین اروپا محسوب نمی­شود؟

1) تغییر کاربری اراضی و ایجاد ساختار فضایی متوازن

2) تقویت توسعه­ی متوازن اجتماعی و اقتصادی مناطق

3) افزایش کیفیت سطح زندگی شهروندان

4) بهره­برداری آگاهانه و مسئولانه از منابع طبیعی و حفاظت از آن

3

/ 1 نظر / 430 بازدید
نرگس

سلام دوست خوبم... ممنونم.اگه تمایل دارید میتونید به وبلاگ منم سر بزنید.پشیمون نمیشید!!!