سوالات جغرافیایی2

بسمه تعالی

    «درس مبانی جغرافیای انسانی»

۱-اراتوستن چه خدماتی به علم جغرافیا نمود به طور کامل توضیح دهید؟۲نمره

۲-کدامیک از مورخان زیر معتغد بودند که زمین در مرکز عالم قرار دارد و هفت سیاره به دور آن می چرخند؟۵/۰ نمره

الف)  هرودت            ب)  آناکسیماندر             ج ) بطلمیوس          د )آریستا کر       

۳- چه کسی عربستان را جنوبی ترین مملکت زمین در جغرافیای دنیای قدیم ترسیم می نمود؟۵/۰نمره

الف ) هرودت           ب)  آناکسیماندر              ج) بطلیموس              د)  آریستا کر

۴-عصر درخشان جغرافیادر قلمرو مسلمین در چه قرنی و با ظهور چه دانشمندی تحقق یافت .فعالیت هر کدام را توضیح دهید؟۲نمره

۵- کتاب احسن التقاسیم فی معرفته الاقالیم اثر کیست؟5/0

الف ) ابن حوقل       ب)  مقدسی                   ج ) ابوریحان بیرونی     د)  اصطخری     

۶-جغرافیای طبیعی و انسانی را از نظر نوع مطالعه با هم مقایسه کرده و مهمترین جغرافیدانان هر کدام را نام ببرید ؟۲نمره

۷  -نظر ویدال دو لابلاش و آندره شوله در مورد جغرافیای انسانی و پدیده های جغرافیای چیست؟۲نمره

۸- در کدام روش معشیت ٬مبتنی  بر بهره برداری سطحی از چراهگاه ها می باشد  ؟۵/۰ نمره

الف ) رمه گردانی    ب ) کوچ نشینی            ج) زندگی شبانی          د)  شکار       

۹- زندگی کوچ نشینی را توضیح داده و شکل های مختلف آن را نام ببرید .  دو مورد  ؟۲نمره

۱۰- دور نمای اومونین ها (انسانهای اولیه )رابه طور  مرتب نام برده توضیح دهید؟۲نمره

۱۱- مرز ها و دولت ها را به طور کامل توضیح دهید ؟۲نمره

۱۲- متداولترین مفاهیم در بحث جمعیت چه می باشد نام ببرید؟۲نمره

۱۳- کدام جمله زیر صحیح می باشد؟5/۰ نمره

الف ) پراکندگی ادیان در جهان تابع شرایط اقتصادی بوده است . 

ب ) تعداد زبانهای تمدنی در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰۰۰هزار می باشد .  

ج ) قسمتهای از جهان که مسکونی باشد اکومن می گویند.   

د)  زبان حد فاصل بین گویش ها و لهجه ها می باشد . 

۱۴-سه نظام یاسیستم کشت را در جغرافیای ارضی نام برده توضیح دهید؟۵.۱نمره

 

 

«با آرزوی موفقیت»

/ 0 نظر / 36 بازدید